BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ công văn 437/SGD&ĐT-CTTT ngày 6/5/2019 của Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang về thực hiện công văn 06/2019TT-BGD ĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Trường TH Ngọc Vân quyết định Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường như sau: 

 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Bài viết liên quan