DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2022

Danh sách hội đồng trường nhiệm kỳ 2017-2022

1. Nguyễn Thị hồng Loan -  chủ tịch HĐT        7. Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên   

2. Nguyễn Văn Điệp - Phó CT HĐ                    8. Nguyễn Hữu Tuấn -  Ủy viên

3. Dương Thế Dũng - Ủy viên                          9. Dương Thị Lý - Ủy viên

4. Giáp Thị Lan Hồng - Thư ký                        10. Dương Thị Doan - Ủy viên

5. Nguyễn Thị Duyên - Ủy viên                        11. Nguyễn Quang Chuyên - Ủy viên

6. Nguyễn Thị Duyên - Ủy viên

 

 

 

Bài viết liên quan